robaswebshop.nl
Tevredenheidsscore: 4.5
TevredenheidsscoreTevredenheidsscoreTevredenheidsscoreTevredenheidsscoreTevredenheidsscore

Pruma en fijne service

Beoordelingen

Algemene voorwaarden

robaswebshop.nl
spechtstraat 34
5932vj , tegelen
0683263268
bereikbaar van ma. t/m vrijdag van 10.00-14.00 uur.
ljm.jacobs@telfort.nl
kvk. 68631006
btw. 069169962.

Tegelen 01-01-2017.

1).Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt afgesloten , wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld .
 Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is , zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten , worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zijn op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2).Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschied , wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Alle afbeeldingen , specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Afbeeldingen bij producten zijn waarheidsgetrouwe weergeven van de aangeboden producten.
 Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
de prijzen zijn inclusief btw. en verzendkosten.

3).De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichting kan voldoen , evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand .
 Indien de ondernemer op grond  van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan , is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4).Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.
Deze bedenk termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. 
Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt , zal hij het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren , conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht binnen 14 dagen na ontvangst van het product kenbaar te maken aan de ondernemer..
Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt , gebruik te willen maken van zijn herroepingsplicht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen.
 De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd , bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
Indien de klant binnen 14 dagen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht , resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden , is de koop een feit.
De kosten voor het retour sturen van gekochten artikelen van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening.
Wij zullen vervolgens het verschuldigde order bedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
Betalingen dienen te geschieden als in de webshop aangegeven.

Afdrukken

Webshop gemaakt met EasyWebshop